Đơn hàng nữ

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM CÔNG TY CỔ PHẦN ASAHI
40 Ehime, Kagawa, Yamaguchi, Okayama 150.000

ĐƠN THỰC PHẨM TRUYỀN THỐNG BAO ĐỖ

ĐƠN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NỮ TẠI KAGAWA
30 Kagawa 153.000

Đơn hàng truyền thống

Qua tết học là bay luôn

Công viêc ổn định, có tăng ca